AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET
   

Dr.Hasan Horto Biyografi

 
 
 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ YETKİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Muhterem efendim:

Biz,2002 yılının Kasım ayında,yayınladığımız www.demokrasidedevrim.com internet sitemizde,insan kopyalama tekniği ve Atatürk Kopyalanabilirmi? başlıkları ile iki ayrı yazı yayınladık.Özellikle Atatürk Kopyalanabilirmi? yazımızda,günümüzün bize sağladığı bilimsel ve teknolojik imkanlarla,Atatürk'ün kopyalanabileceğini,ve eğer bize izin verilirse,Atatürk'ü kopyalamağa talip olduğumuzu yazdık.

Bugün dünyada ve ülkemizde İnsan kopyalamağa izin verilmediğinin bilincindeyiz.

Fakat,gelecekte,her bilimsel gelişme ve ilerlemede olduğu gibi,dünyada ve ülkemizde insan kopyalamaya da izin verileceğini biliyoruz.Çünkü,bilimsel ve teknolojik gelişmeler,uzun süre yasaklarla engellenemez.Eğer öyle olsaydı,bugün yeryüzünde sahip ulduğumuz uygarlık oluşamazdı.

Özellikle insan kopyalama konusu ülkemizde,dünyanın her tarafından daha çok önem kazanıyor.Bildiğimiz kadarı ile,Ali Rıza Efendi,Zubeyde Ana,Mustafa Kemal Atatürk ve Makbule Atadan hanımefendinin bugün yeryüzünde yaşayan temsilcileri yani zürriyetleri,dolayısı ile Gen yapıları mevcut değildir.

Genç hekim kardeşlerimizin,gelecek günlerde,bu düşünceleri göz önünde tutarak,ilerleyen bilimin ışığı altında,ülkemizde insan kopyalamayı gündeme getirip yasal yollarını zorlıyacaklarına inanıyoruz.

İnternational İntellectual property=Proprieté intellectuelle=Beynenmilel Fikir Mülkiyet yasalarına göre,bir fikri,bir buluşu kim ilk önce ortaya atar,başvuruda bulunursa,o fikrin,o buluşun patent dediğimiz mülkiyet hakkının,öncelik hakkının,o kişiye verilmesi gerekir. www.demokrasidedevrim.com internet sitemizde açıkça belirttiğimiz gibi,gelecek günlerde,ülkemizde insan kopyalamağa ve Atatürk'ün kopyalanmasına izin verildiğinde,bu hakkın,patentin öncelik hakkının bize ait olacağının kayda geçirimesini ve mümkünse bu konuda bize bir yazı gönderilmesini saygı ile rica ederiz.

Bugün için,dünyanın bir çok devletinde olduğu gibi ülkemizde de, yasaların insan kopyalamağa izin vermediğini biliyoruz.Fakat yukarıda izaha çalıştığımız üzere,Ali Rıza efendi,Zubeyde Ana,Mustafa Kemal Atatürk ve Makbule Atadan hanımefendinin,bugün yeryüzünde yaşayan temsilcileri,zürriyetleri,dolayısı ile genleri kalmamıştır.Bu bakımdan ülkemiz , çok özel bir durum arzetmektedir.Bu özelliklerden dolayı ileride dünyada insan kopyalamaya izin verildiğinde,ülkemizin kopyalamağa izin veren ilk ülkeler arasında yer alacağına inanıyoruz.Ama,içinde yaşadığımız şu günlerde,kamu oyumuzun,Atatürk'ün kopyalanma fikrine nasıl bakacağını dahi bilmiyoruz.

Yukarıda izaha çalıştığımız gerekçelerle,müracaatımızın gizli tutulmasını,fakat,Atatürk'ümüzün kopyalanmasına izin verildiğinde,ilk başvuruyu biz yapmış olduğumuzdan,önceliğin bizde olacağının kayda geçirilmesini ve elimize resmi bir müraccat belgesinin verilmesini hassaten rica eder,saygılar sunarız.

25 Mart,2005

www.demokrasidedevrim.com adına

Dr.Hasan HortoTürk Patent Enstitiüsünden Patent Dairesi Başkanı Adına Mustafa Baran imzalı Sayı:B14.1.TPE.0.07.01.04

Konu: Patent


yazısı aynen aşağıda verilmiştir.

HASAN HORTOİlgi : 25.03.2005 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup, 551 patent haklarının korunması hakkında kanun hükmünde kararnamenin altıncı maddesinin 4 fıkrasının

"Patentle korunmayacak buluşlar kapsamında,

a. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı buluşlar ile

b. Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri hükmüne amir olması ve insan kopyalanması konulu buluşunuzun söz konusu madde kapsamına girmesi nedeni ile dilekçenize yapılacak bir işlem bulunmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Mustafa Baran

Enstitü Başkanı a.

Patent Dairesi Başkanı

 

Türk Patent Enstitüsünün cevap yazısında dile getirilen genel ahlâk ve kamu düzeni anlayışı geçen ve gelişen zaman içinde mutlaka değişikliğe uğrayacaktır.Çünkü ilerleme ve iyiyi bulma yolunda toplumlar,statik değil,dinamiktirler.Bu değişikliği zorlayıp çabuklaştırmak amacı ile yazımızın bu bölümlerini,Türk Tabipler Birliği ie Barolar Birliğine gönderiyoruz.

Batı Hiristiyan toplumları,bilimsel araştırma ve geliştirmeyi yasaklamış ve acımasızca cezalandırmıştır.Özellikle Hiristiyan kiliselerinin bilimsel araştırmaya uyguladığı baskıcı,yasaklayıcı,cezalandırıcı tavırlar,tarihte karanlık dönem diye anılır.

Çok şükür ki: insanoğlu,karanlık dönemden sonra,aydınlık dönemini başlatmayı başarmıştır.Kant'ın sapere aude ( kendi aklını kullan ) sözü ile,Decartes'ın herşeyi sorgula sözü, aydınlanma döneminin esasıdır.

Tarih içinde,Sokrates,Galillei gibi,ünlü ve ünsüz birçok bilim adamı hayatlarını bu yolda kaybetmişlerdir.Bazıları,diri,diri ateşte yakılmıştır.Ama bütün bu baskı,ceza ve eziyetlere rağmen,insan azim ve aklı selimi, galip gelmiş,bilimlerin gelişmesi durmamıştır.Eğer öyle olmasaydı,bugün,otomobil de,uçak ta,telefon da,televizyon da,bilgisayar da olmayacaktı.

Bu acı tarihsel gelişmeler ışığında, Demokraside devrimi savunan bizler,Tanrı dağı kadar Türk,Hira dağı kadar müslüman olmak isteyen ülkücü kardeşlerimizi de,daima yenilik arayan devrimci arkadaşlarımızı da,Namazında niyazındaki din kardeşlerimizide,Yüce Allah'ın bize ihsan ettiği akılda birleştirmek istiyoruz.Aklımız bizi, insan kopyalamağa kadar güçlendirmiş ise ,geliniz bu gücümüzü çok sevdiğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün,bugün yok olan gen yapısını tekrar hayata geçirmekte kullanalım.Bunu sağlarsak,dünyada insan kopyalamağa izin veren ilk ülke olma bahtiyarlığını da kazananacağız.

Yeryüzünde,gelmiş geçmiş dinlerin en yenisi,en iyisi olan dinimiz, mubarek İslâm'ın,Yüce Peygamberi,sevgili Hazreti Muhammedimiz,eğer,yeni milenyumda, yirmibirinci yüzyılda ,çağımızda da yaşasaydı,( çok sevgili Atatürk'ünüzü kopyalamak artık size,caiz ve hatta, farz oldu ).Demezmi idi? Bizim naçiz kanaatimize göre mutlaka Derdi.

SON SÖZÜMÜZ SÖYLENMEDİ

KİTABIMIZ BİTMEDİ

Dr.Hasan HORTO

 

 
 

SAYFA BAŞI

  AKSAK ADALET BİLİM ve TABABETZALIM SİYASET